ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Steengoed Geregeld ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68988648

Artikel 1. Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen Steengoed Geregeld en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening, die bestaat uit het geven van coaching en bedrijfsmatige adviezen.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Steengoed Geregeld en de termijn waarbinnen Steengoed Geregeld de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte/opdrachtbevestiging door Steengoed Geregeld is geaccepteerd, ten blijke waarvan Steengoed Geregeld een opdrachtbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 3. Door Steengoed Geregeld opgegeven prijzen worden berekend in een eenheidsprijs of een uurprijs tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij Steengoed Geregeld, bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
 4. Als de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Steengoed Geregeld daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij Steengoed Geregeld anders aangeeft.

Artikel 3. Opdracht

 1. Steengoed Geregeld behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.
 2. Steengoed Geregeld gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van coaching en bedrijfsmatige operationele en management ondersteunende activiteiten in te zetten. De overeenkomst bevat nadrukkelijk geen resultaatverplichting, aangezien deze ook afhankelijk is van de inspanning van de opdrachtgever. Bij de uitvoering van de dienstverlening zal op een wijze worden gehandeld zoals mag worden verwacht van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach verwacht mag worden.
 3. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan Steengoed Geregeld beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door Steengoed Geregeld is ontvangen of zekerheden ten behoeve van Steengoed Geregeld zijn gesteld.
 4. Als voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Steengoed Geregeld een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Steengoed Geregeld op. Opdrachtgever kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Steengoed Geregeld de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Onderhavige overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen. Partijen hebben daarnaast het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 6. Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan Steengoed Geregeld te worden gemeld.
 7. Als ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De coachingsgesprekken moeten bij een eventuele annulering minimaal 24 uur van tevoren schriftelijk te worden afgezegd. Als het coachingsgesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, dan wordt de sessie regen het uurtarief van een losse sessie in rekening gebracht, tenzij door Steengoed Geregeld expliciet een uitzondering gemaakt wordt.
 2. Als een dienst is afgenomen waarmee ook toegang wordt verschaft tot een online leeromgeving, dan blijft cliënt levenslang toegang houden tot de inhoud van de online leeromgeving. Mocht het materiaal worden verwijderd of verhuisd naar een andere omgeving, dan geef ik dit 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail door aan cliënt. De cliënt kan dan het materiaal downloaden of deze op een andere manier bewaren. De cliënt ontvangt hierover bericht op het e-mailadres waarmee toegang is verkregen tot de online leeromgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om eventuele wijzigingen in dit e-mailadres aan mij door te geven, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor risico van de cliënt.
 3. Het is niet mogelijk om deelname aan een coachingstraject of online programma na aanschaf te annuleren. Derhalve moet het volledig overeengekomen bedrag betaald worden. Opdrachtgever komt expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 5. Betaling / annulering

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Steengoed Geregeld aan te geven wijze. Steengoed Geregeld is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.
 2. Een beroep op verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is opdrachtgever in dat geval verplicht alle door Steengoed Geregeld na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan Steengoed Geregeld te vergoeden.
 4. Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van Steengoed Geregeld direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Steengoed Geregeld is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door Steengoed Geregeld geleden schade en gederfde winst.
 5. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door opdrachtgever, heeft Steengoed Geregeld recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Steengoed Geregeld niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen prijs.
 7. Als de opdrachtgever een bedrag in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding de dienstverlening de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

 1. Steengoed Geregeld is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, als:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst Steengoed Geregeld ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is Steengoed Geregeld bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 7. Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. Steengoed Geregeld en haar opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. Steengoed Geregeld neemt de privacy van haar opdrachtgevers en cliënten serieus Ik hou mij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in de privacyverklaring op mijn website.
 3. Steengoed Geregeld verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Indien een instructie, naar de mening van Steengoed Geregeld, een inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. Steengoed Geregeld heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 4. Voor zover mogelijk verleent Steengoed Geregeld bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens). Steengoed Geregeld zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
 5. Steengoed Geregeld neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 6. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart Steengoed Geregeld voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van Steengoed Geregeld.
 7. Na afloop van de Overeenkomst draagt Steengoed Geregeld binnen 4 weken, naar gelang de keuze van opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan opdrachtgever of het wissen van alle persoonsgegevens. Steengoed Geregeld verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
 8. Indien er sprake is van een Datalek stelt Steengoed Geregeld, haar opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Steengoed Geregeld wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

Artikel 8. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Steengoed Geregeld aan opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Als de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Als de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting heeft Steengoed Geregeld het recht de daaruit voortvloeiende kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Steengoed Geregeld is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Steengoed Geregeld in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Steengoed Geregeld alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
 5. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Steengoed Geregeld is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Steengoed Geregeld is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Steengoed Geregeld is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan Steengoed Geregeld kenbaar behoorde te zijn.
 8. Steengoed Geregeld is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.
 9. Indien Steengoed Geregeld in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf een of meer derden inschakelt, zal Steengoed Geregeld slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat Steengoed Geregeld ter zake op bedoelde derde(n) kan verhalen.

 Artikel 10. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Steengoed Geregeld geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Steengoed Geregeld niet in staat is haar verplichtingen na te komen, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), staat van beleg, epidemieën waardoor personeel niet meer in staat is werkzaamheden uit te voeren, storingen in kabel- of internetverbindingen, beperkingen van overheidswege, weersomstandigheden, restricties opgelegd door de verkeersleiding voor het luchtverkeer en stroomstoringen daaronder begrepen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover Steengoed Geregeld ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Steengoed Geregeld gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Steengoed Geregeld voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Steengoed Geregeld informatiedragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Steengoed Geregeld voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Steengoed Geregeld zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die Steengoed Geregeld ingevolge het recht toekomen.
 2. Alle door Steengoed Geregeld eventueel verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Steengoed Geregeld worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Publicatie van door Steengoed Geregeld vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Steengoed Geregeld. In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van Steengoed Geregeld te worden opgenomen “geproduceerd door Steengoed Geregeld”.

Artikel 13. Klachten

 1. Mocht opdrachtgever of cliënt ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet dit zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk binnen 14 dagen na constatering) schriftelijk aan mij kenbaar worden gemaakt. Ik ontvang graag een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
 2. Indien de klacht niet binnen 14 dagen na constatering is gemeld, dan vervalt het recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling
 3. Indien er sprake is van een klacht, blijft de verplichting tot betaling van de dienstverlening onverminderd bestaan.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Steengoed Geregeld en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.